Regulamin

 • Definicje i interpretacje 
  • W niniejszych Warunkach zastosowanie mają następujące definicje:

Przyłączać

oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio Kontroluje, jest Kontrolowany lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z innym podmiotem;

Przepisy dotyczące przekupstwa

oznacza ustawę antykorupcyjną z 2010 r oraz powiązane wytyczne opublikowane przez Sekretarza Stanu ds. Sprawiedliwości zgodnie z ustawą o przekupstwie z 2010 r. oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami brytyjskimi, instrumentami ustawowymi i regulacjami dotyczącymi przekupstwa lub korupcji oraz wszelkimi podobnymi lub równoważnymi aktami prawnymi w dowolnej innej właściwej jurysdykcji;

Dnia roboczego

oznacza dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy;

Warunki

oznacza warunki sprzedaży Dostawcy określone w niniejszym dokumencie;

Poufna informacja

oznacza wszelkie informacje handlowe, finansowe lub techniczne, informacje odnoszące się do Towarów, planów, know-how lub tajemnic handlowych, które są oczywiście poufne lub zostały zidentyfikowane jako takie, lub które zostały opracowane przez stronę w ramach wykonywania jej obowiązków wynikających z lub w inny sposób na podstawie do Umowy;

Kontrakt

oznacza umowę między Dostawcą a Klientem dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów obejmującą niniejsze Warunki i Zamówienie;

Kontrola

oznacza ma znaczenie nadane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 2010 r., s 1124, a kontrole i kontrolowane będą odpowiednio interpretowane;

Klient

oznacza osobę dokonującą zakupu Towarów od Dostawcy i której dane określone są w Zamówieniu;

Siła wyższa

oznacza zdarzenie lub sekwencję zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony (po dołożeniu należytej staranności w celu wprowadzenia solidnych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii), które uniemożliwiają lub opóźniają wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w tym klęski żywiołowej, pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi lub innej klęski żywiołowej; wojna, zamieszki lub niepokoje społeczne;przerwanie lub awaria dostaw energii, paliwa, wody, transportu, sprzętu lub usług telekomunikacyjnych; lub materiałów niezbędnych do wykonania Umowy; strajk, lokaut lub bojkot lub inne akcje protestacyjne, w tym strajki lub inne spory pracownicze z udziałem pracowników Dostawcy lub jego dostawców, ale z wyłączeniem niezdolności do zapłaty przez Klienta lub okoliczności powodujących niezdolność do zapłaty przez Klienta;

Dobra

oznacza towary i inne materiały fizyczne określone w Zamówieniu, które Dostawca ma dostarczyć Klientowi;

Prawa własności intelektualnej

oznaczają prawa autorskie, patenty, know-how, tajemnice handlowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa do wzorów, prawa do wizerunku, prawa do dobrej woli, prawa do informacji poufnych, prawa do pozwania za podszywanie się, nazwy domen i wszystkie podobne prawa i , w każdej sprawie:

a) zarejestrowany czy nie

(b)  w tym wszelkie wnioski o ochronę lub rejestrację takich praw

(c) w tym wszystkie odnowienia i rozszerzenia takich praw lub aplikacji

(d) czy są nabyte, warunkowe czy przyszłe

(e) do których odpowiednia strona jest lub może być uprawniona, oraz

(f) w dowolnej istniejącej części świata;

Lokalizacja

oznacza adres(y) do dostawy Towarów określony w Zamówieniu;

Nowoczesna polityka dotycząca niewolnictwa

oznacza obowiązującą politykę Dostawcy dotyczącą przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi, o której Klient jest każdorazowo informowany;

Zamówienie

oznacza zamówienie na Towary od Dostawcy złożone przez Klienta w zasadniczo takiej samej formie jak określono w formularzu zamówienia Dostawcy;

Cena

ma znaczenie nadane w punkcie 3.1;

Specyfikacja

oznacza opis, wszelkie próbki, lub specyfikacji Towarów i ich opakowania określonych lub wskazanych w Zamówieniu;

Dostawca

oznacza OCHRONĘ WARSTW® spółka zarejestrowana w Anglia i Walia pod numerem 07290447 z siedzibą pod adresem SOchrona TRATA®Vanern House, Old Bawtry Road, Doncaster, DN9 3BZ; I

 faktura VAT

oznacza podatek od wartości dodanej zgodnie z Ustawą o podatku od wartości dodanej z 1994 r. lub jakikolwiek inny podobny podatek od sprzedaży lub podatek fiskalny mający zastosowanie do sprzedaży Towarów.

 

 • W niniejszych Warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
  • jakiejkolwiek klauzuli, harmonogramu lub innych nagłówków w nich zawartych Warunki jest zamieszczony wyłącznie dla wygody i nie ma wpływu na interpretację Warunki;
  • odniesienie do „strony” obejmuje osobistych przedstawicieli tej strony, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy;
  • odniesienie do „osoby” obejmuje osobę fizyczną, spółkę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (w każdym przypadku niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną lub nie) oraz osobistych przedstawicieli, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy tej osoby;
  • odniesienie do „spółki” obejmuje każdą spółkę, korporację lub inną osobę prawną, niezależnie od tego, gdzie i jak została zarejestrowana lub założona;
  • odniesienie do płci obejmuje każdą inną płeć;
  • słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie;
  • wszelkie słowa następujące po słowach „zawiera”, „zawiera”, „w tym”, „w szczególności” lub podobne słowa i wyrażenia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie ograniczają sensu żadnego słowa, wyrażenia, terminu, definicji ani opisu poprzedzającego te słowa;
  • odniesienie do „pisma” lub „pisemne” obejmuje wszelkie metody odtwarzania słów w czytelnej i nieprzemijającej formie;
  • odniesienie do ustawodawstwa jest odniesieniem do tego ustawodawstwa jako obowiązującym w dniu zawarcia Umowy; I
  • odesłanie do aktów prawnych obejmuje wszystkie dokonane akty prawa niższego rzędu na dzień zawarcia Umowyna mocy tego ustawodawstwa.

 • Stosowanie niniejszych Warunków
  • Te Warunki aplikować i stanowić część Kontrakt pomiędzy Dostawca i Klient. Zastępują one wszelkie wcześniej wydane warunki zakupu lub dostawy.
  • Żadne warunki ani warunki zatwierdzone, dostarczone z ani zawarte w Klientwarunki zakupu, zamówienie, potwierdzenie zamówienia, specyfikacja lub inny dokument stanowią część Kontrakt z wyjątkiem tego, że Dostawca inaczej zgadza się w piśmie.
  • Brak tych odmian Warunki lub do Zamówienie lub do Kontrakt będą wiążące, o ile nie zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie i wykonane przez należycie upoważnionego sygnatariusza w imieniu firmy Dostawca.
  • Każdy Zamówienie przez Klient do Dostawca stanowić będzie ofertę kupna Dobra podlega tym Warunki.
  • Jakiś Zamówienie może zostać cofnięta lub zmieniona przez Klient w dowolnym momencie przed akceptacją przez Dostawca. jeśli Dostawca nie jest w stanie zaakceptować Zamówienie, zawiadamia Klient tak szybko, jak to rozsądnie wykonalne.
  • Oferta złożona przez an Zamówienie pozostają w mocy i mogą być zaakceptowane przez Dostawca do odwołania przez Klienta za wypowiedzeniem Dostawcy po upływie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
  • The Dostawca może przyjąć lub odrzucić Zamówienie według własnego uznania. Jakiś Zamówienie nie będą przyjmowane i nie ma wiążącego obowiązku ich dostarczenia Dobra powstanie, aż do wcześniejszego z:
   • the Dostawcapisemną akceptację ww Zamówienie; Lub
   • the Dostawca wysyłanie Dobra lub zawiadamiając Klient że są one dostępne do odbioru (w zależności od przypadku).
  • Odrzucenie przez Dostawca z Zamówienie, w tym wszelkie komunikaty, które mogą towarzyszyć takiemu odrzuceniu, nie stanowią kontroferty, która może zostać zaakceptowana przez Klient.
  • The Dostawca może wystawiać notowania dot Klient od czasu do czasu. Cytaty są tylko zaproszeniami do leczenia. Nie stanowią oferty dostawy Dobra i nie mogą być zaakceptowane przez Klient.
  • Materiały marketingowe i inne materiały promocyjne dotyczące Dobra mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią części Umowy.

 • Cena
  • Cena za Dobra będzie taka, jak określono w ust Zamówienie lub, w braku takiego postanowienia, oblicza się zgodnie z art Dostawcaskalę opłat zgodnie z zaleceniem Dostawcy przed datą złożenia Zamówienia (Cena).
  • The Ceny są wyłączne z:
   • [OPCJA:opakowanie, dostawa i ubezpieczenie] który jest dodatkowo płatny w Dostawcastandardowe stawki i
   • faktura VAT (lub równoważny podatek od sprzedaży).
  • The Klient zapłaci wszelkie obowiązujące faktura VAT do Dostawca po otrzymaniu ważnego faktura VAT
  • The Dostawca może zwiększyć Ceny w dowolnym momencie, podając Klient nie mniej niż 15 Dni roboczezawiadomienie na piśmie pod warunkiem, że podwyżka nie przekroczy 10% kwoty Ceny obowiązujące bezpośrednio przed podwyżką.
  • Niezależnie od ust. 4 ust Dostawca może zwiększyć Ceny ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego zawiadomienia do Klient w przypadku wzrostu bezpośrednich kosztów ponoszonych przez Dostawca dostarczenia odpowiednich Dobra która przekracza 10% i która jest spowodowana jakimkolwiek czynnikiem niezależnym od firmy Dostawca.

 • Zapłata
  • The Dostawca wystawi fakturę Klient dla Dobra kiedykolwiek po Dostawie.
  • The Klient zapłaci wszystkie faktury:
   • w całości bez potrąceń i potrąceń, w rozliczonych środkach w ciągu 28 dni od daty każdej faktury; I
   • na rachunek bankowy wskazany przez Dostawca.
  • Istotny jest czas płatności. W przypadku gdy kwoty należne z ich tytułu Warunki nie zostały opłacone w całości w terminie:
   • the Dostawca może, bez ograniczania innych swoich praw, naliczać odsetki od takich kwot w wysokości 8% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej Banku Anglii, obowiązującej od czasu do czasu, oraz
   • odsetki naliczane są codziennie i mają zastosowanie od terminu płatności do faktycznej zapłaty w całości, zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po nim.
  • Limit kredytowy

The Dostawca może od czasu do czasu ustalać i zmieniać limity kredytowe oraz wstrzymywać wszelkie dalsze dostawy, jeśli Klient przekracza taki limit kredytowy.

 • Dostawa
  • Jakiś Zamówienie określa, czy Dobra mają być:
   • dostarczone przez Dostawca, lub przez przewoźnika wyznaczonego przez Dostawca, do Lokalizacja w dniu (datach) wskazanym w ust Zamówienie; Lub
   • udostępnione do odbioru przez Klient na Dostawcasiedziby lub przewoźnika określone w ust Zamówienie (w przypadku). The Klient zbierze Dobra w terminie określonym w ust Zamówienie.
  • The Dobra uważa się za doręczone:
   • jeśli dostarczone przez Dostawca na podstawie klauzuli 1.1, w dniu przyjazd z Dobra na Lokalizacja; Lub
   • jeśli zostały dostarczone przez przewoźnika zgodnie z klauzulą 1.1, przy dostarczeniu Dobra przez Dostawca do przewoźnika; Lub
   • jeśli zostały zebrane przez Klient na podstawie klauzuli 1.2, gdy Dostawca sprawia, że Dobra do odbioru na ul Dostawcasiedziby firmy lub przewoźnika (w zależności od przypadku).
  • The Klient nie jest uprawniony do odrzucenia jakiejkolwiek dostawy Dobra na podstawie błędnej objętości Dobra został dostarczony, pod warunkiem, że objętości mieszczą się w granicach tolerancji (jeśli istnieją) określonych w Zamówienie.
  • The Dobra mogą być dostarczane na raty. Jakakolwiek zwłoka w dostawie lub wada partii nie uprawnia Klient aby anulować jakąkolwiek inną ratę.
  • Dostawa z Dobra należy dołączyć dowód dostawy stwierdzający:
   • data Zamówienie;
   • numery produktów, rodzaj i ilość Dobra w przesyłce; I
   • wszelkie specjalne instrukcje postępowania.
  • Czas dostawy nie ma znaczenia. The Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminów dostaw, ale terminy te są jedynie przybliżone.
  • O ile strony nie postanowią inaczej, materiał opakowaniowy Klient ma do utylizacji na miejscu Koszt klienta.
  • The Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy spowodowane przez:
   • the Klientzaniechanie: (i) dokonania Lokalizacja dostępne, (ii) przygotować Lokalizacja zgodnie z wymaganiami dostawy lub (iii) dostarczyć Dostawca z odpowiednią instrukcją dostawy;
   • the Klientniepowodzenie w zebraniu Dobra od Dostawcalokal; Lub
   • Siła wyższa.
  • jeśli Klient nie przyjmuje dostawy Dobra the Dostawca przechowuje i ubezpiecza Dobraw oczekiwaniu na dostawę i Klient powinienem zapłacić wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Dostawcę w związku z tym.
  • jeśli 10 Dni robocze następny termin dostawy lub odbioru z DobraKlientnie odebrał ani ich nie odebrał, Dostawca może odsprzedać lub w inny sposób zbyć Dobra. The Dostawca być:
   • Odjąć opłat magazynowych według obowiązującej wówczas stawki Dostawcy oraz uzasadnionych kosztów odsprzedaży; I
   • konto do Klient za ewentualną nadwyżkę ceny odsprzedaży lub wystawić fakturę Klient za wszelkie niedobory ceny odsprzedaży poniżej, Cena opłacony przez Klient dla Dobra.
  • Ryzyko

Ryzyko w Dobra przejdzie do Klient NA Dostawa.

 • Tytuł
  • Tytuł do Dobra przejdzie do Klient kiedyś Dostawca otrzymał pełną płatność i rozliczył środki na rzecz Dobra.
  • Aż do tytułu do Dobra przeszedł do KlientKlient być:
   • trzymaj Dobra jako komornik za Dostawca;
   • przechowywać Dobra oddzielnie od wszystkich innych materiałów w Klientposiadanie;
   • zachować należytą ostrożność Dobra i zachować je w stanie, w jakim zostały dostarczone;
   • ubezpieczyć Dobra Od dnia Dostawa: (i) z renomowanym ubezpieczycielem (ii) od wszystkich rodzajów ryzyka (iii) na kwotę co najmniej równą ich Cena (iv) odnotowując Dostawcazainteresowanie polityką;
   • upewnić się, że Dobra są jednoznacznie identyfikowalne jako należące do Dostawca;
   • nie usuwać ani nie zmieniać żadnych oznaczeń na lub opakowaniu produktu Dobra;
   • poinformować Dostawca natychmiast, jeśli stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń lub okoliczności określonych w punktach od 1.1 do 17.1.4 lub od 17.2.1 do 17.2.11; I
   • z rozsądnym wyprzedzeniem zezwolić na Dostawca sprawdzić Dobra podczas Klientw normalnych godzinach pracy i zapewnić Dostawca z takimi informacjami dot Dobra jako Dostawca od czasu do czasu może zażądać.
  • Niezależnie od klauzuli 2, Klient może używać lub odsprzedawać Towary w ramach swojej zwykłej działalności do czasu, gdy dowie się lub powinien był się dowiedzieć, że zdarzenie określone w punkty 17.1.1 do 17.1.4 lub 17.2.1 do 17.2.11nastąpiło lub prawdopodobnie nastąpi.
  • jeśli Klient odsprzedaje Dobra zgodnie z ust. 3, tytuł do ww Dobra przejdzie do Klient bezpośrednio przed odsprzedażą.
  • Jeśli w dowolnym momencie przed uzyskaniem tytułu do Dobra przeszedł do KlientKlient informuje Dostawca, albo Dostawca rozsądnie uważa, że Klient ma lub może stać się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń określonych w punktach od 1.1 do 17.1.4 lub od 17.2.1 do 17.2.11, Dostawca móc:
   • wymagać Klient na koszt Klienta ponownie dostarczyć Dobra do Dostawca; I
   • jeśli Klient nie zrobi tego niezwłocznie, wejdź do każdego lokalu, w którym Dobra są przechowywane i przejmują je.
  • Gwarancja
   • The Dostawca gwarantuje, że Dobra będzie w dniu Dostawa (tzw Okres gwarancji):
    • zgodne we wszystkich istotnych aspektach z art Zamówienie I Specyfikacja;
    • być wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych; I
    • być zadowalającej jakości w rozumieniu Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.
   • The Klient gwarantuje, że dostarczył Dostawca wraz ze wszystkimi istotnymi, pełnymi i dokładnymi informacjami dotyczącymi Klientdziałalności i potrzeb.
   • The Dostawca według własnego uznania naprawi, wymieni lub zwróci koszty Cena o żadnym Dobra które nie są zgodne z punktem 1, pod warunkiem, że Klient:
    • doręcza pisemne zawiadomienie dn Dostawca:
     • podczas Okres gwarancji w przypadku wad, które można wykryć podczas oględzin fizycznych; Lub
     • w przypadku wad ukrytych w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Klient dowiedział się (lub powinien był się dowiedzieć) o wadzie;
    • zapewnia Dostawca z wystarczającymi informacjami co do charakteru i zakresu wad oraz zastosowań, do których Dobra została umieszczona przed powstaniem wady;
    • daje Dostawca rozsądnej okazji do zbadania wadliwego Dobra; I
    • zwraca wadliwy Dobra do Dostawca na Klienci
   • Postanowienia niniejszych Warunków, w tym gwarancje określone w punkcie 1, mają zastosowanie do każdego Dobra które zostały naprawione lub wymienione ze skutkiem od Dostawa naprawionego lub wymienionego Dobra.
   • The Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Dobra przestrzegać klauzuli 1:
    • gdy taka awaria wynika z zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbanialub można się spodziewać, że powstaną w trakcie normalnego użytkowania Towarów;
    • w zakresie spowodowanym przez Klientniestosowania się do ww Dostawcainstrukcje dotyczące ww Dobra, w tym wszelkie instrukcje dotyczące instalacji, obsługi, przechowywania lub konserwacji;
    • w zakresie spowodowanym przez Dostawca zgodnie z jakąkolwiek specyfikacją lub wymogiem Klient w relacji do Dobra;
    • gdzie Klient modyfikuje dowolne Dobra bez Dostawcajest przeor pisemny zgody lub po uzyskaniu takiej zgody niezgodnie z art Dostawcainstrukcje; Lub
    • gdzie Klient używa któregokolwiek z Dobra po powiadomieniu o Dostawca że nie spełniają one punktu 1.
   • Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 9:
    • the Dostawca nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Dobra; I
    • nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez nich gwarancji określonej w ust. 1,

oraz wszelkie gwarancje i warunki (w tym warunki wynikające z art. 13–15 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.), wyraźne lub dorozumiane w ustawie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób, są wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

 • Przeciwdziałanie przekupstwu
  • Do celów niniejszej klauzuli 10 wyrażenia „odpowiednie procedury' I 'związany z” należy interpretować zgodnie z Ustawą antykorupcyjną z 2010 r. oraz opublikowanymi na jej podstawie przepisami lub wytycznymi.
  • Każda ze stron będzie przestrzegać obowiązujących Przepisy dotyczące przekupstwa łącznie z zapewnieniem, że ma to miejsce odpowiednie procedury aby zapobiec przekupstwu i dołożyć wszelkich rozsądnych starań, aby Upewnij się, że:
   • cały personel tej strony;
   • wszyscy inni związany z ta impreza; I
   • wszyscy podwykonawcy tej strony;

zaangażowany w wykonanie ww Kontrakt więc przestrzegaj.

 • Bez ograniczenia do klauzuli 2, żadna ze stron nie będzie wręczać ani przyjmować łapówek (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o łapówkarstwie z 2010 r.) ani innych niewłaściwych płatności, ani zezwalać na ich wręczanie lub przyjmowanie w jej imieniu, ani w Wielkiej Brytanii, ani w innym miejscu, oraz zobowiąże się do wdrożenia i utrzymać odpowiednie procedury aby upewnić się, że takie łapówki lub płatności nie są przekazywane ani przyjmowane bezpośrednio lub pośrednio w jej imieniu.
 • Każda ze stron niezwłocznie powiadomi drugą stronę, gdy tylko dowie się o naruszeniu któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym punkcie 10.
 • Przeciwko niewolnictwu
  • The Klient zobowiązuje się, gwarantuje i oświadcza, że:
   • ani Klient ani żaden z jej funkcjonariuszy, pracowników, agentów lub podwykonawców:
    • popełnił przestępstwo z ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (a Przestępstwo MSA); Lub
    • został powiadomiony, że jest przedmiotem dochodzenia w sprawie domniemanego przestępstwa MSA lub ścigania na podstawie ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.; Lub
    • jest świadomy wszelkich okoliczności w swoim łańcuchu dostaw, które mogłyby stanowić podstawę dochodzenia w sprawie domniemanego przestępstwa MSA lub ścigania na podstawie ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.;
   • będzie zgodny z ustawą o współczesnym niewolnictwie z 2015 r Nowoczesna polityka dotycząca niewolnictwa; I
   • zawiadamia Dostawca natychmiast na piśmie, jeśli dowie się lub ma powody, by sądzić, że on lub którykolwiek z jego kierowników, pracowników, agentów lub podwykonawców naruszył lub potencjalnie naruszył którykolwiek z Klientobowiązki wynikające z klauzuli 1. Takie zawiadomienie zawiera szczegółowe informacje na temat okoliczności dotyczących naruszenia lub potencjalnego naruszenia Klientobowiązki.
  • Jakiekolwiek naruszenie punktu 1 przez Klient zostanie uznane za istotne naruszenie art Kontrakt i uprawnia Dostawca zakończyć Kontrakt z natychmiastowym efektem.
 • Odszkodowanie i ubezpieczenie
  • The Klient zrekompensuje Dostawca przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami (w tym opłatami prawnymi) i wydatkami, które Dostawca mogą ucierpieć lub ponieść bezpośrednio lub pośrednio z Klientnaruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z art Kontrakt.
  • The Klient będzie posiadać umowy ubezpieczenia z renomowanymi ubezpieczycielami zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie w celu pokrycia swoich zobowiązań wynikających z art Kontrakt. Na życzenie, Klient dostarczy, o ile jest to uzasadnione, dowód utrzymania ubezpieczenia i wszystkich jego warunków, które mają zastosowanie od czasu do czasu.
 • Ograniczenie odpowiedzialności
  • Zakres imprezy’ odpowiedzialność wynikająca z lub w związku z Kontrakt (niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z czynu niedozwolonego, umowy lub w jakikolwiek inny sposób i czy jest spowodowana zaniedbaniem lub wprowadzeniem w błąd) będzie taka, jak określono w niniejszym punkcie 13.
  • Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 13.6 Dostawcacałkowita odpowiedzialność nie przekroczy kwoty £ [wstawić].
  • Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 13.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, pośrednie lub szczególne.
  • Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 13.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych (bezpośrednio lub pośrednio):
   • utrata zysku;
   • utrata danych;
   • utrata użytkowania;
   • utrata produkcji;
   • utrata kontraktu;
   • utrata szansy;
   • utrata oszczędności, zniżka lub rabat (rzeczywisty lub przewidywany);
   • szkody dla reputacji lub utraty dobrej woli.
  • Ograniczenia odpowiedzialności określone w punktach od 2 do 13.4 nie mają zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek odszkodowań udzielonych przez impreza pod Kontrakt.
  • Niezależnie od innych postanowień ww Kontrakt, odpowiedzialność ww imprezy nie będą w żaden sposób ograniczone w odniesieniu do:
   • śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem;
   • oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
   • wszelkie inne straty, których nie można wykluczyć ani ograniczyć obowiązującymi przepisami prawa;
   • wszelkie straty spowodowane umyślnym złym postępowaniem.
  • Własność intelektualna
   • The Dostawca zrekompensuje Klient przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami zawodowymi) poniesionymi przez nią w wyniku jakichkolwiek działań, żądań lub roszczeń związanych z używaniem lub posiadaniem Dobra narusza Prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej (Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej), pod warunkiem, że Dostawca nie ponosi takiej odpowiedzialności, jeżeli Klient:
    • nie zawiadamia Dostawca w formie pisemnej określającej wszystkie szczegóły Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej o których została powiadomiona tak szybko, jak to jest rozsądnie możliwe;
    • przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność lub zgadza się na jakąkolwiek ugodę lub kompromis w odpowiednich kwestiach Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody ww Dostawca;
    • nie pozwala Dostawca na swój wniosek i na własny koszt przeprowadzić lub rozstrzygnąć wszelkie negocjacje i spory sądowe wynikające z Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej według własnego uznania;
    • nie podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków w celu zminimalizowania strat, które mogą zostać poniesione przez nią lub przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej;
    • nie, przy Dostawcażądanie, podaj Dostawca wszelkiej rozsądnej pomocy w odniesieniu do Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej (na Klientkoszt), w tym zapewnienie szybkiego dostępu do wszelkich odpowiednich pomieszczeń, urzędników, pracowników, kontrahentów lub agentów Klient.
   • Jeśli w ogóle Roszczenie dotyczące praw własności intelektualnej została dokonana lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że zostanie dokonana, Dostawca może według własnego uznania:
    • nabywać dla Klient prawo do dalszego używania i posiadania odpowiednich Dobra; Lub
    • modyfikować lub zastępować część naruszającą prawo Dobra w celu uniknięcia naruszenia lub domniemanego naruszenia, pod warunkiem, że Dobra pozostają w materialnej zgodności z nimi Specyfikacja.
   • The Dostawcazobowiązań wynikających z punktu 1 nie stosuje się do Dobra modyfikowane lub używane przez Klient inny niż zgodnie z ust Kontrakt albo Dostawcainstrukcje. The Klient zrekompensuje Dostawca przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) poniesionymi przez Dostawca w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z takiej modyfikacji lub użytkowania.
  • Poufność i ogłoszenia
   • The Klient zachowuje poufność wszystkich Poufna informacja z Dostawca i będzie używać tylko tego samego, co jest wymagane do wykonania Kontrakt. Postanowień niniejszej klauzuli nie stosuje się do:
    • wszelkie informacje, które były w domenie publicznej w dniu Kontrakt;
    • wszelkie informacje, które później staną się własnością publiczną, w inny sposób niż w wyniku jakiegokolwiek naruszenia Kontrakt lub wszelkie powiązane umowy;
    • wszelkie informacje, które zostały niezależnie opracowane przez Klient bez korzystania z informacji dostarczonych przez Dostawca; Lub
    • wszelkie ujawnienia wymagane przez prawo lub organ regulacyjny lub w inny sposób przez przepisy Kontrakt.
   • Niniejszy punkt 15 pozostaje w mocy przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, a jeżeli jest dłuższy, to 3 lata po rozwiązaniu Umowy.
   • The Klient nie będzie ogłaszać publicznie ani ujawniać żadnych informacji dotyczących ww Kontrakt, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo lub organ regulacyjny.
  • Siła wyższa
   • Strona nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niemożność wykonania swoich zobowiązań z powodu Siła wyższa, pod warunkiem że:
    • niezwłocznie zawiadamia o tym drugą osobę Siła wyższa zdarzenie i przewidywany czas jego trwania; I
    • dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować skutki tego zdarzenia.
   • Jeśli z powodu Siła wyższa, impreza:
    • jest lub nie będzie w stanie wykonać istotnego zobowiązania; Lub
    • jest opóźniony lub nie może wykonać swoich obowiązków przez a nieprzerwany okres przekraczający 30 dni Lub łącznie więcej niż 30 dni w każdym kolejnym okresie 60 dni;

strony w ciągu 30 dni podejmą renegocjacje Umowy w celu jak najwierniejszego osiągnięcia pierwotnego zamierzenia handlowego.

 • Zakończenie
  • The Dostawca może zakończyć ww Kontrakt w każdym czasie, zawiadamiając pisemnie o Klient Jeśli:
   • the Klient dopuści się istotnego naruszenia art Kontrakt i takiego naruszenia nie można naprawić;
   • the Klient dopuści się istotnego naruszenia art Kontrakt które nie zostaną naprawione w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu;
   • the Klient nie uiścił żadnej należności wynikającej z art Kontrakt w terminie, a kwota ta pozostaje niezapłacona w ciągu 30 dni od daty Dostawca zawiadomił o przeterminowaniu płatności; Lub
   • wszelkie zgody, licencje lub upoważnienia posiadane przez Klient zostaje odwołany lub zmodyfikowany w taki sposób, że Klient nie jest już w stanie wypełniać swoich zobowiązań wynikających z art Kontrakt lub otrzymać jakąkolwiek korzyść, do której jest uprawniona.
  • The Dostawca może zakończyć ww Kontrakt w każdym czasie, zawiadamiając pisemnie o Klient jeśli Klient:
   • zaprzestaje prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności lub w jakikolwiek sposób wskazuje, że zamierza to zrobić;
   • nie jest w stanie spłacić swoich długów w rozumieniu sekcji 123 Ustawy o niewypłacalności z 1986 r. lub jeśli Dostawca ma uzasadnione przekonanie, że tak jest;
   • staje się przedmiotem dobrowolnego układu spółki na mocy Ustawy o niewypłacalności z 1986 r.;
   • ma syndyka, zarządcę, zarządcę lub zarządcę wyznaczonego dla całości lub części jego przedsiębiorstwa, aktywów lub dochodów;
   • ma podjętą uchwałę o jego rozwiązaniu;
   • złożono wniosek do dowolnego sądu o jego likwidację lub złożono wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie zarządu lub wydano przeciwko niemu zarządzenia w sprawie postępowania likwidacyjnego lub zarządzenia w sprawie zarządu;
   • podlega jakiejkolwiek procedurze przejęcia kontroli nad jego towarami, która nie zostanie wycofana lub zwolniona w ciągu 7 dni od wszczęcia tej procedury;
   • wydano wobec niego nakaz zabezpieczenia;
   • podlega odzyskowi lub usiłowaniu odzyskania dostarczonych mu przedmiotów przez dostawcę zachowującego tytuł własności do tych przedmiotów;
   • podlega wszelkim zdarzeniom lub okolicznościom analogicznym do opisanych w punktach od 2.1 do 17.2.9 w dowolnej jurysdykcji;
   • podejmuje jakiekolwiek kroki w celu przewidywania lub nie ma realnej perspektywy uniknięcia któregokolwiek ze zdarzeń lub procedur opisanych w punktach od 2.1 do 17.2.10, w tym zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli, złożenia wniosku do sądu lub złożenia jakiegokolwiek zawiadomienia w sądzie, otrzymanie jakiegokolwiek wezwania do spłaty kredytu lub podjęcie jakiejkolwiek uchwały zarządu upoważniającej do podjęcia jakichkolwiek kroków w celu wszczęcia postępowania upadłościowego.
  • The Dostawca może zakończyć ww Kontrakt w dowolnym momencie, z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie Klient jeśli Klient przechodzi zmianę kontroli lub jeśli można realistycznie przewidywać, że w ciągu dwóch miesięcy ulegnie zmianie Kontroli.
  • prawo Dostawca zakończyć Kontrakt zgodnie z klauzulą ​​2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim wszczęto odpowiednią procedurę w celu fuzji, rekonstrukcji lub fuzji (w stosownych przypadkach), w przypadku gdy połączone, zrekonstruowane lub połączone impreza wyraża zgodę na przestrzeganie ww Kontrakt.
  • jeśli Klient dowie się, że wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie lub istnieją okoliczności, które mogą uprawniać do Dostawca zakończyć Kontrakt zgodnie z niniejszym punktem 17, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dostawca w piśmie.
  • Rozwiązanie lub wygaśnięcie Kontrakt nie ma wpływu na żadne nabyte prawa i zobowiązania Spółki Dostawca w dowolnym momencie do dnia wypowiedzenia.

 • Powiadomienia
  • Wszelkie zawiadomienia przekazane przez stronę na mocy niniejszych Warunków Warunki być:
   • być na piśmie iw języku angielskim;
   • być podpisany przez stronę składającą lub w jej imieniu (z wyjątkiem powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną); I
   • zostać wysłane do właściwej strony na adres podany w ust Kontrakt
  • Zawiadomienia mogą być przekazywane i uważa się je za otrzymane:
   • ręcznie: po otrzymaniu podpisu w momencie doręczenia;
   • pocztą: o godzinie 9.00 drugiego dnia Dnia roboczego po wysłaniu;
   • przez Podpisano Royal Mail International poczta: o godzinie 9:00 czwartego Dnia roboczego po wysłaniu; I
   • faksem: po otrzymaniu raportu transmisji z właściwego numeru potwierdzającego niezakłóconą i bezbłędną transmisję; I
   • e-mailem: 24 godziny od dostawy, jeśli zostały wysłane na właściwy adres e-mail i nie otrzymano powiadomienia o niepowodzeniu dostawy.
  • Wszelkie zmiany danych kontaktowych strony, o których mowa w ust Kontrakt zostanie powiadomiona druga strona zgodnie z ust. 1 i będzie skuteczna:
   • w dniu wskazanym w zawiadomieniu jako dzień takiej zmiany; Lub
   • jeżeli nie podano daty, 5 Dni robocze po uznaniu zawiadomienia za otrzymane.
  • Niniejsza klauzula 188 nie ma zastosowania do zawiadomień przekazywanych w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

 • Zbiorcze środki zaradcze

Prawa i środki prawne przewidziane w Kontrakt dla Dostawca mają charakter kumulatywny i nie wykluczają żadnych praw ani środków prawnych przewidzianych przez prawo.

 • Czas

O ile nie określono inaczej, czas jest istotą każdej daty lub okresu określonego w Kontrakt w relacji do Klienttylko obowiązki.

 • Dalsze zapewnienie

The Klient będzie na wniosek Dostawca, oraz przy Klientna własny koszt, wykonać wszystkie czynności i sporządzić wszystkie dokumenty, które są niezbędne do nadania pełnej mocy prawnej Kontrakt.

 • Całość porozumienia
  • Strony postanawiają, że Kontrakt oraz wszelkie dokumenty zawarte na jej podstawie stanowi całość umowy między nimi i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia między nimi, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, w odniesieniu do jej przedmiotu.
  • Każda ze stron oświadcza, że nie przystąpiła do ww Kontrakt lub wszelkie dokumenty zawarte na jej podstawie w oparciu o żadne środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, które nie są wyraźnie określone w Kontrakt lub wszelkie dokumenty zawarte na jej podstawie. Żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie z tytułu niewinnego lub wynikającego z zaniedbania wprowadzenia w błąd na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w Kontrakt.
  • Nic w tych Warunki ma na celu ograniczenie lub wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwo.

 • Zmiana

Brak odmiany Kontrakt jest ważna lub skuteczna, chyba że została wyrażona na piśmie, odnosi się do Kontrakt i jest należycie podpisany lub wykonany przez lub w imieniu Dostawca.

 • Zadanie
  • The Klient nie może cedować, zlecać podwykonawstwa ani obciążać żadnych praw ani zobowiązań wynikających z Kontrakt, w całości lub w części, bez Dostawcauprzedniej pisemnej zgody, które może wstrzymać lub opóźnić według własnego uznania.
  • Niezależnie od ust. 1 ust Klient może wykonywać swoje obowiązki i korzystać z praw przyznanych mu na mocy art Kontrakt przez dowolne Przyłączać pod warunkiem, że daje Dostawcauprzednie pisemne powiadomienie o takim podwykonawstwie lub cesji, w tym tożsamość odpowiednich osób Przyłączać. The Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każde działanie lub zaniechanie jej Przyłączać w relacji do Klientpraw lub obowiązków wynikających z art Kontrakt uważa się za działanie lub zaniechanie Klient samo.

 • Wyruszyć
  • The Dostawca przysługuje prawo do potrącenia na podstawie art Kontrakt wszelkie zobowiązania, które posiada, lub wszelkie kwoty, które jest winien Klient pod Kontrakt lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy, którą Dostawca zawarł z Klientem.
  • The Klient zapłaci wszystkie należne mu kwoty Dostawca pod Kontrakt bez potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń jakiegokolwiek rodzaju, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

 • Bez partnerstwa i agencji

Strony są niezależnymi osobami i nie są partnerami, zleceniodawcą i agentem ani pracodawcą i pracownikiem Kontrakt nie ustanawia między nimi żadnego wspólnego przedsięwzięcia, trustu, powiernictwa ani innego stosunku innego niż stosunek umowny wyraźnie w nim przewidziany. Żadna ze stron nie będzie miała, ani nie będzie oświadczać, że ma jakiekolwiek uprawnienia do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony.

 • Sprawiedliwa ulga

The Klient uznaje, że każde naruszenie lub groźba naruszenia Kontrakt może spowodować Dostawcanieodwracalną szkodę, za którą odszkodowanie może nie być odpowiednim środkiem zaradczym. W związku z tym, oprócz wszelkich innych środków zaradczych i odszkodowań dostępnych dla DostawcaKlient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dostawca ma prawo do środków zaradczych w postaci określonego wykonania, nakazu sądowego i innego godziwego zadośćuczynienia bez dowodu szczególnego odszkodowania.

 • Odcięcie
  • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie ust Kontrakt (lub część jakiegokolwiek postanowienia) jest lub stanie się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, legalność, ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia Kontrakt nie zostanie naruszona.
  • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie ust Kontrakt (lub część jakiegokolwiek postanowienia) jest lub stanie się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, ale byłaby legalna, ważna i wykonalna, gdyby jakaś jej część została usunięta lub zmodyfikowana, to postanowienie lub część postanowienia, o którym mowa, będzie miało zastosowanie z takimi usunięciami lub modyfikacjami, jakie mogą będzie niezbędne dla nadania prawu, ważności i wykonalności danemu postanowieniu. W przypadku takiego usunięcia lub zmiany, strony będą negocjować w dobrej wierze w celu uzgodnienia warunków wzajemnie akceptowalnego postanowienia alternatywnego.

 • Zrzeczenie się
  • Żadna awaria, opóźnienie lub zaniechanie ze strony Dostawca w wykonywaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków prawnych przewidzianych przez prawo lub na podstawie Kontrakt będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego, ani też nie będzie wykluczać ani ograniczać jakiegokolwiek przyszłego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego.
  • Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego przewidzianego przez prawo lub na podstawie Kontraktprzez Dostawca zapobiegnie jakiemukolwiek przyszłemu korzystaniu z niej lub korzystaniu z jakichkolwiek innych praw, uprawnień lub środków zaradczych przez Dostawca.
  • Zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku, przepisu, warunku lub naruszenia Kontrakt przez Dostawca będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Dostawca, i to tylko w przypadku iw celu, dla którego jest dana.

 • Zgodność z prawem

The Klient będzie przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych, aktów wykonawczych, wykonawczych, polityk regulacyjnych, wytycznych i kodeksów branżowych, które mają do niego zastosowanie, oraz będzie utrzymywać takie zezwolenia i wszelkie inne zatwierdzenia, zezwolenia i władze, jakie są wymagane od czasu do czasu do wykonywania swoich obowiązków wynikających z lub w związku z Kontrakt.

 • Konflikty w ramach kontraktu

W przypadku sprzeczności między warunkami zawartymi w Warunki oraz warunków Zamówienia, załączników lub załączników do Zamówienia Kontrakt, warunki Warunki zwycięży.

 • Koszty i wydatki

The Klient pokrywa własne koszty i wydatki poniesione w związku z negocjacjami, przygotowaniem, podpisaniem i wykonaniem Kontrakt (oraz wszelkie dokumenty, o których mowa).

 • Prawa osób trzecich
  • Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w punkcie 2, osoba, która nie jest stroną Kontrakt nie będzie mieć żadnych praw wynikających z Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. do egzekwowania któregokolwiek z postanowień Kontrakt.
  • Każdy Przyłączać z Dostawca będzie uprawniony na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. do egzekwowania któregokolwiek z postanowień Kontrakt. Zgoda każdego takiego Przyłączać nie jest wymagane do uchylenia lub zmiany umowy Kontrakt lub jakiekolwiek jego postanowienie.

 • Prawo rządowe

The Kontrakt a wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nim, jego przedmiotem lub formacją (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

 • Jurysdykcja

Strony nieodwołalnie zgadzają się, że sądy Anglii i Walii będą miały Ekskluzywny jurysdykcji do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z Kontrakt, jego przedmiot lub sposób powstania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.