Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne materiałów i wykonania dla produktów używanych w normalnych warunkach. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów STRATA® zakupionych w firmie STRATA® Protection lub u autoryzowanego dystrybutora STRATA®. Niniejsza gwarancja jest oferowana tylko pierwotnemu właścicielowi produktu STRATA® i pozostaje w mocy tak długo, jak pierwotny właściciel zachowuje prawo własności do produktu STRATA®. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani wad, wadliwego działania lub awarii wynikających z nadużycia, zaniedbania, niewłaściwej konserwacji, zmian, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

Co nie jest objęte?

  • Normalnego zużycia
  • Niewłaściwe użytkowanie
  • Niewłaściwa konserwacja
  • Uszkodzeń spowodowanych zignorowaniem wymagań dotyczących pielęgnacji produktu
  • Uszkodzenia lub awarie spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem, nadużyciem lub zaniedbaniem
  • Uszkodzenia spowodowane dużym narażeniem na substancje żrące, na przykład między innymi; beton, kwasy i oleje, kreozot i asfalt.
  • Modyfikacja lub zmiana produktu w jakikolwiek sposób
  • Produkty zakupione od nieautoryzowanego dystrybutora lub źródła
  • Koszty wysyłki
  • Każdy produkt inny niż produkty STRATA®

Elementy zużywalne definiuje się jako: zamki błyskawiczne, zatrzaski, zapięcia, materiał wytarty w wyniku regularnego użytkowania oraz naturalnego rozkładu kolorów i materiałów w miarę upływu czasu i użytkowania. Wszystkie te elementy podlegają różnemu zużyciu w zależności od użytkowania, pogody i warunków środowiskowych. Przedwczesne zużycie lub „wada” będą brane pod uwagę w każdym roszczeniu gwarancyjnym dotyczącym elementu zużywalnego.

Wada materiałowa lub wykonawcza jest zdefiniowana jako: „wada, usterka lub skaza spowodowana procesem produkcyjnym lub materiałem niezgodnym z pierwotnym projektem”. Niniejsza gwarancja nie implikuje wytrzymałości ani wartości zmęczeniowej wykraczającej poza normy władz regionalnych.

Niniejsza Gwarancja nie ma sugerować ani sugerować, że produkt jest niezniszczalny lub będzie trwał wiecznie. Każdy produkt ma użyteczny cykl życia. Użyteczny cykl życia określony w niniejszej Gwarancji będzie różny w zależności od użytkowania, warunków środowiskowych i dbałości o produkt. Każde inne niestandardowe zastosowanie może znacznie skrócić żywotność produktu. Każdy z tych warunków lub kombinacja tych warunków może spowodować nieprzewidywalną awarię, która nie jest objęta dożywotnią gwarancją STRATA® obejmującą wadliwe wykonanie.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA. W STOSOWNYCH MIEJSCACH PRAWA LOKALNE MAJĄ PIERWSZY CEL NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ.

JEST TO JEDYNA GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ STRATA. NIE MA INNYCH GWARANCJI. WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ INACZEJ BYĆ DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE ŚCIŚLE DO DŁUGOŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI.

STRATA® ZASTRZEGA SOBIE WYRAŹNE PRAWO DO ZMIANY WSZYSTKICH WARUNKÓW GWARANCJI W DOWOLNYM CZASIE. WSZELKIE ZMIANY SĄ DOKONYWANE WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA FIRMY STRATA®.

Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów STRATA®.

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.