Dostęp do Witryny i korzystanie z niej

Poniższe ogólne warunki („Warunki”) mają zastosowanie do dostępu i korzystania ze strony internetowej („Strona internetowa”) firmy STRATA PROTECTION®.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) w Witrynie i na niej oraz wszelka zawartość (w tym wszystkie aplikacje) znajdujące się w Witrynie pozostają własnością firmy STRATA PROTECTION® lub jej licencjodawców. Nie możesz kopiować, powielać, ponownie publikować, dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, pobierać, publikować, nadawać, transmitować, udostępniać publicznie ani w inny sposób wykorzystywać treści Witryny w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Zgadzasz się również nie dostosowywać, zmieniać ani tworzyć prac pochodnych z jakiejkolwiek zawartości Witryny, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek inne użycie zawartości Witryny wymaga uprzedniej pisemnej zgody STRATA PROTECTION®.

Nazwy, obrazy i logo identyfikujące STRATA PROTECTION® lub strony trzecie oraz ich produkty i usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzorów i znaków towarowych STRATA PROTECTION® i/lub stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako przyznające jakąkolwiek licencję lub prawo do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, prawa do wzoru lub praw autorskich STRATA® Protection lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

bez gwarancji

Ta Witryna i cała zawartość są dostarczane ze wszystkimi błędami na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. STRATA PROTECTION®, jej licencjodawcy i inni dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji, że Witryna i cała zawartość są wolne od wad, wolne od wirusów i zdolne do nieprzerwanego działania, że ​​spełnią Twoje wymagania , lub że błędy zostaną poprawione, a dorozumiane gwarancje, że Witryna i cała zawartość nadają się do sprzedaży, są zadowalającej jakości, dokładne, odpowiednie do określonego celu lub potrzeby lub nie naruszają praw, chyba że takie dorozumiane gwarancje są prawnie niemożliwe do wyłączenia. Żadne informacje podane przez STRATA PROTECTION®, jej podmioty stowarzyszone lub ich odpowiednich pracowników lub upoważnionych przedstawicieli nie tworzą gwarancji ani nie rozszerzają zakresu jakiejkolwiek gwarancji, której nie można odrzucić na mocy obowiązującego prawa. Korzystanie z tej Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, a STRATA PROTECTION® nie jest zobowiązana do udzielania wsparcia, poprawek błędów, aktualizacji, aktualizacji, poprawek błędów i/lub ulepszeń Witryny i całej jej zawartości. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

STRATA PROTECTION® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Serwisu, niezależnie od formy działania. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej kierownictwa wykonawczego STRATA PROTECTION®.

Zmiany w Witrynie

STRATA PROTECTION® może w dowolnym momencie zmienić lub przerwać dowolny aspekt, usługę, funkcję lub zawartość Witryny, w tym między innymi treść, godziny dostępności i sprzęt potrzebny do uzyskania dostępu lub korzystania.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu Zjednoczonego Królestwa.

Wysyłka następnego dnia

Dostępne opcje dostawy standardowej i ekspresowej. Dostarczamy pod adresy domowe, hotele, lokalizacje witryn i nie tylko.